_

FEDERACIÓ

_

La Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana és un organisme que ostenta les competències delegades per la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana en la promoció, formació, competició i difusió de l’esport del piragüisme, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. La componen els estaments de tècnics, esportistes, àrbitres i jutges, amb l’objectiu comú de promoure, impulsar i coordinar sota criteris de qualitat l’esport del piragüisme en totes les seues àrees i especialitats, sent aquestes les aigües tranquil·les, el caiac de mar, el descens de rius i travessies, el caiac pol i el piragüisme recreatiu.

La Federació de Piragüisme CV canalitza la seua obstinació diària en la consecució dels següents objectius generals:

 1. Augmentar el nombre de practicants federats en la Comunitat Valenciana mitjançant la creació de nous clubs esportius de piragüisme.
 2. Promocionar el Piragüisme entre la població de la Comunitat Valenciana de manera que es contribuïsca a la millora de la cultura esportiva.
 3. Augmentar la qualitat del servei oferit per la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana.

JUNTA DIRECTIVA

Juan Antonio Cinto Humbria

President

Antonio Ferrer Botella

Vicepresident 1º

Jo´se Antonio Chapa López

Vicepresident (alacant)

Julio González Micó

Vicepresident (valència)
Comité de Tècnics
Direcció Tècnica

Paloma Cinto Humbría

Vicepresidenta (castellón)
Comité d’Esport Dones

Mª Angeles Ripoll Vilaplana

Tresorera
Comité Dragon Boat

Carolina Domingo Amo

Secretària

Andoni López de Arbina Larrabe

Comité Tècnic d’Àrbitres

Amparo Patricia Gonzalez Estarlich

Comité de Formació

Asier López de Arbina Larrabe

Comité d’Image
Esponsor y Logística

Salvador García Joaquín

Comité d’Aigües Tranquil·les

Marta Fernández Soler

Comité de Caiac Polo

Luis Oria Domenech

Comité de Caiac de Mar

Dolors de Fez López

Vocal

Paola Ávila Climent

Vocal

Vicente Claramonte Ballester

Direcció de Tecnificació Caiac Polo

D. Luis Clavel CLavel

President d’Honor

COMITÉ D’AIGÜES TRANQUIL·LES

PRESIDENT: Salvador García Joaquín

VOCAL: José Vicente Giner Mas

VOCAL: José Llinares Atienza

VOCAL: Julio González Micó

VOCAL: Paloma Cinto Humbría

COMITÉ DE CAIAC DE MAR

PRESIDENT: Luis Oria Domenech

VOCAL: Paola Ávila Climent

VOCAL: Lucía Cortes Ortuño

VOCAL: Jose A. Chapa López

VOCAL: Salvador Fontana Esteve

COMITÉ DE CAIAC POLO

PRESIDENT: Marta Fernández Soler

D. TÈCNICA: Vicente Claramonte Ballester

LOGIS. I ESPON.: Asier López de Arbina Larrabe

FORMACIÓ: Alejandro Martínez Gómez

PROMOCIÓ: Luis Fernando Muñoz Ruiz

COMITÉ DE DRAGON BOAT

PRESIDENTA: MªÁngeles Ripoll Vilaplana

VOCAL: Mireia García Rojas

VOCAL: Jose A. Antón Olmos

VOCAL: Jerónimo Jover Vicente

COMITÉ D’ÀRBITRES I JUTGES

PRESIDENT: Andoni López de Arbina Larrabe

VICEPRESIDENTA: Dolors De Fes López

SECRETARIO: José Llinares Atienza

VOCAL: Salvador Fontana Esteve

COMITÉ ESPORT DONA

PRESIDENTA: Paloma Cinto Humbría

VOCAL: Mª Ángeles Ripoll Vilaplana

VOCAL: Maria Salom Alonso

COMITÉ DE TÈCNICS

PRESIDENT: Julio González Micó

D. TÈCNICA KP: Vicente Claramonte Ballester

VOCAL: Amparo González Estarlich

COMITÉ DE FORMACIÓ

PRESIDENTA: Amparo Patricia González Estarlich

VOCAL: Marta Fernández Soler

VOCAL: Adriana Cinto Fernández

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA Descarregar

2020

Circular  nº1/20 – Llicències Temporada 2020 DescarregarCircular  nº2/20 Descarregar
Circular  nº3/20 Descarregar

2019

Termini Emissió Certificats DescarregarImprés de Solicitut d’Organització de Competicions Descarregar
Circular 1-19 Competicions – Lliga Autonòmica Caiac de Mar Descarregar

2018

núm.1/18 – Inscripció ONLINE Lliga Hivern 2018 Descarregarnúm.2/18 – Competicions Lliga Autonòmica Caiac de Mar Descargar
núm.3/18 – Inscripció ONLINE Lliga Caiac de Mar 2018 Descarregarnúm.4/18 – Equip Tècnic Tecnificació KP Descarregar
núm.5/18 – Llicències Temporada 2019 Descarregar

2017

núm.1/17 – Competicions Lliga Autonòmica de Caiac de Mar 2017 Descarregarnúm.2/17 – Nova Plataforma On-line Inscripcions Autonòmiques Descarregar
núm.3/17 – Normes XV Lliga Surfski i Caiac de Mar 2017 Descarregarnúm.4/17 – Dades de Contacte Descarregar
núm.5/17 – Col·laboració Clubs-Federació Descarregarnúm.6/17 – Proposada Reunió Presidents FFAA Descarregar
núm.7/17 – Nou Sistema de Gestió de Llicències On-line Descarregar

Altres Circulars

Llesta de Substàncies i Mètodes Prohibits 2017 Descarregar

2016

núm.1/16 – Web de Seguiment de la XIV Lliga de Surfski i Caiac de Mar i Uns altres Descarregarnúm.2/16 – Dorsals Competicions Autonòmiques Aigües Tranquil·les Descarregar
núm.3/16 – Criteris de Selecció Programa Tecnificació A.T. Descarregarnúm.4/16 – Annex al Reglament i Bases de la Lliga de Caiac de Mar 2016 Descarregar
núm.5/16 – Estudi sobre l’estat del Piragüisme i dels clubs de Piragüisme de la C.V. Descarregarnúm.6/16 – Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals Descarregar
núm.7/16 – Plaques Commemoratives CLUBS Descarregarnúm.8/16 – Accés Clubs Programa de Llicències Descarregar
núm.9/16 – Afiliació Temporada 2016/2017 Descarregarnúm.10/16 – Participació Competicions Internacionals a l’Estranger Descarregar

Altres Circulars

Ordenació de controls de dopatge per entitats diferents a la AEPSAD Descarregar

2015

núm.1/15 – Tramitació Comunicats d’accident Descarregarnúm.2/15 – Lliga Autonòmica de Caiac de Mar Descargar
núm.3/15 – Modificacions Reglament Lliga Caiac de Mar 2015 Descarregarnúm.4/15 – Horari fins al 15 de setembre Descarregar
núm.5/15 – Proposades Reglaments Nova Temporada Descarregarnúm.7/15 – Afiliació Temporada 2015/2016 Descarregar
Legislació Fiscal -Imposat Societats Descarregar

2014

núm.6/14 – Acord de Col·laboració amb HAPPY.CO Descarregarnúm.5/14 – Cursos Autorització Federativa (Titulín) Descarregar
núm.4/14 – Retrospectiva Clubs per a la Web Descarregarnúm.3/14 – Assignació Dorsals i Horaris Competicions Descarregar
núm.2/14 – Millores per a la Web i Xarxes Socials Descarregarnúm.1/14 – Creació d’una Base de dades d’Àrbitres Autonòmics Descarregar

Tramitació i Preus

Normes de seguretat Descarregar
Preus Llicències i Carnets Federatius Descarregar
ANNEX I. Gestió de Llicències a través d´AVAIBOOK  Descarregar
Manual Clubs Plataforma RFEP Descarregar

Per a tramitar Llicències Temporals de la Temporada 2019  CLICA AÇÍ


Documentació per a descarregar

Sol·licitud Llicència de Club Descarregar
Imagen relacionadaSol·licitud Carnets Fed. TEMPORALS Descarregar
Procediment Tràmit CARNETS TEMPORALS Descarregar

Tecnificació 2020

Criteri Selecció Esportistes d´Elit — Descarregar —- Descarregar
—- Descarregar

Tecnificació 2020

—- Descargar —- Descargar
—- Descargar

Protocol en cas d’Accident Esportiu

La FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA té contractat una assegurança d’accidents amb MURIMAR, amb un període de validesa de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 i amb les següents condicions, d’acord a el que es preveu en el Reial decret 849/1993 de 4 de Juny de l’Assegurança obligatòria d’Accidents Esportius.

Riscos coberts.-

 1. El present segur garanteix les indemnitzacions per assistències mèdic-sanitàries derivades dels ACCIDENTS (s’entén per accident la lesió corporal patida durant la vigència de la Pòlissa, que derive d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat. En cap cas es considerarà accident: l’infart de miocardi, l’apoplexia o accidente cervell vascular o qualsevol malaltia, fins i tot les professionals, sent aquestes les qualificades com a tals per la Seguretat Social, ni la intoxicació alimentària) que puguen patir els assegurats, inscrits en la Federació de Piragüisme en el transcurs dels entrenaments, pràctica de piragüisme i en les competicions oficials i/o amistoses de Piragüisme, organitzades per la Federació, segons els termes indicats en el Reial decret 849/93 de 4 de juny pel qual es determinen les prestacions mínimes de l’Assegurança obligatòria fixant de forma explícita els següents límits:
 2. En el territori nacional per quantia il·limitada i amb un límit temporal de 18 mesos des de la data d’ocurrència de la lesió, excepte en el cas de despeses per assistència odontològica i de pròtesi dentària originats pels danys que poguera patir l’Assegurat en la seua dentadura natural o en les pròtesis inamovibles preexistents, a causes d’una lesió garantida, en aquest cas la quantitat màxima a reembossar pel conjunt d’aquest concepte serà com a màxim de 241,00 euros.
 3. A l’estranger fins a 6.010,12 euros, amb un límit temporal de 18 mesos des de la data d’ocurrència de la lesió.
 4. No tindran concepte d’assegurats els esportistes professionals, tot i que estiguen inscrits en la Federació indicada en el punt a) anterior. S’entén per esportista professional com aquell que viu exclusivament de l’esport contractat en la pòlissa.

Queden expressament exclosos de la cobertura de l’Assegurança els següents riscos:

 1. Els accidents que es produïsquen en els desplaçaments d’anada i volta a les activitats els riscos de les quals es cobreixen en el contracte actual.
 2. No seran a càrrec de l’Asseguradora els costos assistencials (intervencions quirúrgiques pendents, rehabilitacions, etc…) derivats de lesions preexistents a la signatura de la pòlissa.
 3. Queden excloses aquelles assistències mèdic – sanitàries d’especialitats que no guarden relació a fi de l’assegurança descrita en l’anterior punt.
 4. Les lesions provocades intencionadament per l’Assegurat, el suïcidi o temptativa del mateix i les mutilacions voluntàries.
 5. Les lesions i conseqüències derivades de duels, renyines i comissió o intent d’això per part de l’Assegurat d’actes delictius.
 6. Queda exclosa la responsabilitat assistencial per part de la companyia de les lesions patides en Accident de trànsit, excepte les derivades dels transports sanitaris inclosos en les cobertures d’aquesta pòlissa, així com les lesions ocasionades per agressions personals que pogueren patir els esportistes (Clàusula de Subrogació), encara que siguen en ocasió de participació de l’activitat objecte de cobertura.
 7. Les lesions sobrevingudes en estat d’alienació mental, embriaguesa manifesta o baix efecte d’estupefaents.
 8. Les hèrnies de qualsevol classe, lumbàlgies, dorsalgias, cervialgias i esquinçaments musculars que no siguen conseqüència del descrit com a definició de l’objecte de l’assegurança.
 9. Els processos patològics derivats de la ingestió d’aliments en mal estat.
 10. Les conseqüències psíquiques de qualsevol tipus

L’assistència serà facilitada pels facultatius, centres hospitalaris, centres de diagnòstic i assistencials concertats per ALLIANZ detallats en https://www.allianz.es/cuadro-medico-allianz

A continuació s’indica quins passos seguir en cas d’accident esportiu o davant un sinistre de danys a tercers.

S’entén per accident esportiu “la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat”, en ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva objecte del tipus de llicència (competitiva, carnet federatiu, tècnic, àrbitre, etc).

1r En cas d’Accident, tria el teu Centre Mèdic Concertat més pròxim en el següent enllaç de Allianz.

2n Abans d’acudir al Centre Mèdic Concertat, crida a ALLIANZ en el telèfon 902 102 687 (per a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia) o al 902108509 (per a la resta del territori espanyol) per a rebre el número d’expedient i que envien les autoritzacions oportunes al Centre Mèdic Concertat triat.

Et demanaran les següents dades:

Dades de l’Assegurança d’accidents de la Federació de Piragüisme de la C. V. PÒLISSA núm. 040607685

 • Núm. de Llicència / Carnet federatiu
 • Dades personals de l’accidentat i tipologia de lesions.
 • Data, lloc i descripció de la forma d’ocurrència.

3r Amb el número d’Expedient que t’han donat, emplena el Comunicat d’accident que trobaràs en el link de baix. A continuació, hauràs de emplenar, signar i enviar el Comunicat d’Accidents a la Federació (federacion@fepiraguismocv.com) perquè te’l segelle i retorne.

PART DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT

Amb aquest comunicat acudiràs al Centre Mèdic Concertat triat amb la teua llicència i DNI, i en tot cas en un termini no superior a 7 dies l’accidentat haurà d’enviar el comunicat de comunicació d’accidents emplenat, signat i segellat a( atencioncliente@lavani.es). En els supòsits que no es reba el comunicat d’accident degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l’assegurat.

Qualsevol prestació d’assistència sanitària ha de ser autoritzada prèviament per Allianz. L’assistència sanitària rebuda sense l’autorització específica de Allianz, manca de cobertura, excepte l’indicat en cas d’urgència vital.
L’autorització de l’assistència mèdica, ja es tracte d’una primera assistència o d’assistència mèdica successiva, se sol·licitarà en els números de telèfon indicats.
S’entén com a URGÈNCIA l’atenció sanitària la demora de la qual puga implicar agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident, sempre que tal assistència siga Objecte de l’Assegurança i dins de les primeres 24 hores des que es produeix l’Accident Esportiu.

En aquest cas haurà d’anar a el Centre Mèdic Concertat més pròxim. Tan sols en cas d’urgència vital podrà acudir a qualsevol Centre, encara que no siga Concertat. El procediment és:

1r Tria el teu Centre Mèdic Concertat més pròxim en el següent enllaç de Allianz.

2n Abans d’acudir al Centre Mèdic Concertat, crida a ALLIANZ en el telèfon 902 102 687 (per a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia) o al 902108509 (per a la resta del territori espanyol)per a rebre el número d’expedient i que envien les autoritzacions oportunes al Centre Mèdic Concertat triat. Et demanaran les següents dades:

Dades de l’Assegurança d’accidents de la Federació de Piragüisme de la C. V. PÒLISSA núm. 040607685

 • Núm. de Llicència / Carnet federatiu
 • Dades personals de l’accidentat i tipologia de lesions.
 • Data, lloc i descripció de la forma d’ocurrència.

3r Acudisca al Centre Mèdic Concertat triat on hauràs de presentar el DNI i la Llicència Federativa. Amb el número d’Expedient que t’han donat, emplena el Comunicat d’accident que trobaràs en el link de baix. A continuació, hauràs de emplenar, signar i enviar el Comunicat d’Accidents a la Federació (federacion@fepiraguismocv.com) perquè te’l segelle i retorne. Posteriorment, i en tot cas en un termini no superior a 7 dies l’accidentat haurà d’enviar el comunicat de comunicació d’accidents emplenat, signat i segellat a( atencioncliente@lavani.es). En els supòsits que no es reba el comunicat d’accident degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l’assegurat.

PART DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT

Qualsevol prestació d’assistència sanitària ha de ser autoritzada prèviament per Allianz. L’assistència sanitària rebuda sense l’autorització específica de Allianz, manca de cobertura, excepte l’indicat en cas d’urgència vital.
L’autorització de l’assistència mèdica, ja es tracte d’una primera assistència o d’assistència mèdica successiva, se sol·licitarà en els números de telèfon indicats.
Per urgència vital s’entén tota condició clínica que implique risc de mort o de seqüela funcional greu, de manera que requereix una atenció mèdica immediata i impostergable.

1r En cas d’Urgència Clínica Greu (Urgència Vital) podrà acudir a el centre mèdic més pròxim, podent ser de la Seguretat Social (aquesta prestació és d’obligada atenció per qualsevol institució de Salut). Una vegada superada la primera assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat que podrà triar en el Quadre Mèdic de la web www.allianz.com.

Si es dóna la situació que romanguera en CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels costos per l’atenció prestada.

2n En acudir al Centre Mèdic haurà de presentar el DNI i la Llicència Federativa.

3r En la mesura que siga possible, i per a evitar possibles incidències, cridar al Call Center de ALLIANZ (disponible 24 hores) 902 102 687 (per a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia) o al 902108509 (per a la resta del territori espanyol) per a rebre el número d’expedient i que envien les autoritzacions oportunes al Centre Mèdic Concertat triat. Et demanaran les següents dades:

Dades de l’Assegurança d’accidents de la Federació de Piragüisme de la C. V. PÒLISSA núm. 040607685

 • Núm. de Llicència / Carnet federatiu
 • Dades personals de l’accidentat i tipologia de lesions.
 • Data, lloc i descripció de la forma d’ocurrència.

4t Acudisca al Centre Mèdic Concertat triat on haurà de presentar el DNI i la Llicència Federativa. Amb el número d’Expedient que t’han donat, emplena el Comunicat d’accident que trobaràs en el link de baix. A continuació, hauràs de emplenar, signar i enviar el Comunicat d’Accidents a la Federació (federacion@fepiraguismocv.com) perquè te’l segelle i retorne. Posteriorment, i en tot cas en un termini no superior a 7 dies l’accidentat haurà d’enviar el comunicat de comunicació d’accidents emplenat, signat i segellat a( atencioncliente@lavani.es). En els supòsits que no es reba el comunicat d’accident degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l’assegurat.

PART DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT

La condició de risc de mort o de seqüela funcional greu haurà de ser certificada per un mèdic/cirurgià de la unitat d’urgència pública o privada que l’accidentat haja sigut atés.
En els casos d’urgències vitals que impliquen un risc greu per a la vida o la integritat de l’accidentat segons es defineix més a baix, aquest podrà ser atés pel Centre Sanitari més pròxim.
Allianz abonarà al Centre Sanitari les despeses sanitàries derivades de l’assistència d’urgència a l’accidentat durant les primeres 48 hores des de la data de l’accident. Una vegada superada la primera assistència d’urgència, l’accidentat haurà de ser traslladat a un Centre del Quadre Mèdic per a continuar el seu tractament.
Allianz no assumirà el cost de les prestacions una vegada superat el termini de 48 hores indicat en Centres que no pertanguen al Quadre Mèdic, excepte autorització expressa.
Amb l’objectiu d’oferir un millor servei als federats, la FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA té contractat una assegurança de Responsabilitat Civil amb FIATC, amb un període de validesa de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 i amb les següents condicions particulars:

Objecte de l’Assegurança:

Garantir la Responsabilitat Civil derivada de la seua activitat així com la que puga exigir-se als seus Federats. Si es tracta de Federats que disposen de llicència per a participar en competicions, la cobertura, en aquests casos, es fa extensiva a garantir la Responsabilitat Civil derivada de la seua participació en les competicions i entrenaments oficials de la FPCV.

Garanties i sumes Assegurades

Responsabilitat Civil i Fiances civils

 • Límit màxim per sinistre 1.000.000€ amb un sublímite de 150.000€ per víctima.
 • Franquícia de 300€.

Delimitació geogràfica de la cobertura

La garantia d’aquesta assegurança s’estén i limita a les responsabilitats per danys produïts a Europa.

Davant qualsevol situació on es requereix assistència sanitària, ja siga urgent o no, l’assegurat haurà de trucar al telèfon d’assistència mèdica 24h.

902.102.687 (Comunitat València, Catalunya i Múrcia)
902.108.509 (resta del territori espanyol)
+34 914.522.915 (Urgències de Salut a l’Estranger)

La Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

PRESSUPOST 2020
Descarregar
AJUDES CONCEDIDES 2019
Descarregar
AJUDES CONCEDIDES 2018
Descarregar
AJUDES CONCEDIDES 2017
Descarregar

REGLAMENT ELECTORAL

Reglament Electoral 2018
Descarregar
Anuncie Procés Electoral
Descarregar

CALENDARI ELECTORAL

Calendari Electoral 2018
Descarregar

LLOCS D’EXPOSICIÓ DE CENSOS I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I RECLAMACIONS

Annex V
Descarregar

COMPOSICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Annex III
Descarregar

CENSOS

Cense ENTITATS ESPORTIVES – Alacant
Descarregar
Cense ENTITATS ESPORTIVES – Castelló
Descarregar
Cense ENTITATS ESPORTIVES – València
Descarregar
Cens ESPORTISTES – Alacant
Descarregar
Cens ESPORTISTES – Castelló
Descarregar
Cens ESPORTISTES – València
Descarregar
Cens TÈCNICS – Alacant
Descarregar
Cens TÈCNICS – Castelló
Descarregar
Cens TÈCNICS- València
Descarregar
Cense ÀRBITRES – Alacant
Descarregar
Cense ÀRBITRES – Castelló
Descarregar
Cense ÀRBITRES – València
Descarregar

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

Junta Electoral 2018
Descarregar

ACTA ASSEMBLEA GENERAL

Acta Assemblea General 2018
Descarregar

ACTES

Acta Constitució Junta Electoral federativa 2018
Descarregar
Acta Reclamacions als Censos 2018
Descarregar
Acta Aprovació Censos Definitius 2018
Descarregar
Acta Candidatures a l’Assemblea General 2018
Descarregar
Acta Proclamació Provisional Candidatures a l’Assemblea General 2018
Descarregar
Annex Llesta Provisional Candidats-Membres de l’Assemblea General 2018
Descarregar
Acta Proclamació Definitiva dels Assembleistes 2018
Descarregar
Annex Proclamació Definitiva dels Assembleistes 2018
Descarregar
Acta Esmena de Candidatures presentades a la Presidència i Junta Directiva 2018
Descarregar
Acta Candidatures presentades a la Presidència i a la Junta Directiva 2018
Descarregar
Annex Candidatures presentades a la Presidència i a la Junta Directiva 2018
Descarregar
Acta Resolució Reclamacions a Resultats de Presidència i Junta Directiva
Descarregar
Annex Proclamació definitiva de Presidència i Junta Directiva
Descarregar

COL·LABORADORS